HF – Højere Forberedelseseksamen2021-10-05T07:37:38+02:00

Project Description

HF – Højere Forberedelseseksamen

HF (Højere Forberedelseseksamen)
Hvor de øvrige gymnasiale uddannelser er 3-årige, er HF 2-årig.

På HF får du en solid og bred gymnasieuddannelse, der er målrettet korte og mellemlange videregående uddannelser. Mange HF-studenter læser videre indenfor områder som sygeplejerske, lærer, pædagog, fysioterapeut, finansøkonom, politibetjent og lignende.

Når HF kan færdiggøres på kun to år, skyldes det, at der er færre fag på A- og B-niveau. En særlig ting for HF er desuden, at du ikke får årskarakterer i fagene, men afslutter dem alle med en eksamen.

Den overordnede struktur på HF
En HF-uddannelse består af fire semestre på et halvt år hver. De to første semestre indeholder kun obligatoriske fag, som alle har. Nogle af dem er grupperet i faggrupper. 3. og 4. semester består desuden af fagpakkefag og valgfag. Fagene fordeler sig som vist i skemaet nedenunder.

1.hf, 1. semester 1.hf, 2. semester
Dansk A Dansk A
Engelsk B Engelsk B
Matematik C Matematik C
Naturvidenskabelig Faggruppe
(Biologi C, Geografi C, Kemi C)
Naturvidenskabelig Faggruppe
(Biologi C, Geografi C, Kemi C)
Kultur- og samfundsfaggruppe
(Historie B, Religion C, Samfundsfag C)
Kultur- og samfundsfaggruppe
(Historie B, Religion C, Samfundsfag C)
Praktisk-musisk fag
(Musik C, Billedkunst C eller Idræt C)
2.hf, 3. semester 2.hf, 4. semester
Dansk A Dansk A
Engelsk B Engelsk B
Kultur- og samfundsfaggruppe
(Historie B, Religion C, Samfundsfag C)
Større Skriftlig Opgave (SSO)
Fagpakkefag Fagpakkefag
Valgfag Valgfag
Valg før start
Når du tilmelder dig HF på Vordingborg Gymnasium & HF, skal du vælge, hvilket praktisk-musisk fag du vil have (Musik, C, Billedkunst C eller Idræt C).

Dine valgfag og din fagpakke vælger du først i løbet af 2. semester. Det sker efter en grundig vejledning fra skolens lærere og studievejledere.

Læs mere om HF i Orienteringshæftet:

Fagpakker og valgfag
En fagpakke er en kombination af to fag, der har et naturligt fagligt samspil og er målrettet et særligt videregående uddannelsesområde. Fagpakkerne består enten af obligatoriske fag, der er hævet til B-niveau eller af helt nye fag på C-niveau. Med valgfag har du yderligere mulighed for at tone din HF mod din videre uddannelse. Valgfagene er også enten obligatoriske fag, der bliver hævet, eller nye C-niveau-fag.

Fagpakker Fag
Pædagogik og undervisning Samfundsfag B – Psykologi C
Sundhed og mennesker Biologi B – Psykologi C
Matematik og samfund Samfundsfag B – Matematik B
Idræt og samfund Idræt B – Samfundsfag B

 Projekt- og praktikforløb
Som noget helt særligt i HF-uddannelse skal du gennemføre tre projekt- og praktikforløb. Forløbene skal hjælpe dig til at indkredse dine faglige og erhvervsmæssige interesser, understøtte dit valg af fagpakke og i sidste ende dit valg af videre uddannelse. Projekt- og praktikforløbende knyttes til fagene og bliver en kombination af faglig fordybelse og praktisk ”feltarbejde”. Forløbene vil altid indeholde en faglig opgaveløsning og vil kunne afvikles på skolen, på en lokal uddannelsesinstitution eller på en privat eller offentlig arbejdsplads.

Fag på HF

Struktur
HF er delt op i fire semestre og består af obligatoriske fag, valgfag og fagpakker. De første to semestre indeholder kun obligatoriske fag, som alle har. Nogle af dem er grupperet i faggrupper med fælles eksamen som fx Naturvidenskabelig Faggruppe. 3. og 4. semester består desuden af fagpakkefag og valgfag.

Valg før start
Når du tilmelder dig HF, skal du vælge hvilket praktisk-musisk fag du vil have. Du kan vælge imellem Musik C, Billedkunst C eller Idræt C.
Dine valgfag og din fagpakke vælger du først i løbet af 2. semester.

Læs mere om fagpakker og valgfag på siden om HF

Alle fag på HF

Astronomi2021-05-11T15:06:35+02:00

I faget astronomi arbejder vi med alt, hvad der findes i Universet. Vi starter med Solen og stjernerne, deres liv og død og går videre med vores solsystem og dets dannelse. Vi ser også på planeter omkring andre stjerner. I dag kender vi ca. 5000 planeter omkring andre stjerner end Solen.

Dernæst ser vi på vores galakse Mælkevejen og de milliarder af andre galakser, der findes.

Endelig ser vi på Universet som et hele og diskuterer de nyeste teorier for universets opståen og udvikling. Undervisningen er en blanding af teori, små regneøvelser og, hvis vejret tillader det, obbservationer.

Billedkunst2021-05-11T14:19:58+02:00

I billedkunst vil du komme til at beskæftige dig med kunst, arkitektur og andre visuelle udtryk. I faget arbejder vi både praktisk og teoretisk med perioder fra kunstens og arkitek- turens historie og med samtidskunst.

I arbejdet med faget vil du udvikle dine evner til at analysere og skabe mange forskelligartede visuelle udtryk. Arbejdet udføres såvel individuelt som i grupper. Det faglige indhold på B- og C-niveau er det samme, men forskellen ligger i den større fordybelse på B-niveauet. Der indgår museumsbesøg og ekskursioner på begge niveauer. Der stilles ingen særlige krav for at kunne vælge faget.

Biologi2021-05-11T14:22:05+02:00

Biologi er et naturvidenskabeligt fag, som fokuserer på samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Eksperimenter i laboratoriet og undersøgelser i naturen står centralt i faget. Mennesket er vigtigt, men der arbejdes også med mikroorganismer, svampe, dyr og planter. Vigtige fagdiscipliner er cellelære, fysiologi, sexologi, immunologi, genetik, bioteknologi, mikrobiologi og økologi.

På Vordingborg Gymnasium & HF lægger vi vægt på den eksperimentelle undervisning med udgangspunkt i en opdateret fagsamling og i at tilbyde varierende undervisningsmetoder i biologi, herunder inddragelse af IT.

Dansk2021-05-11T14:24:10+02:00

”Hvordan” er et kodeord i danskfaget, fordi vi undersøger, hvordan andre udtrykker sig, og hvordan vi selv kan gøre det på bedste vis. Vi arbejder med tre hovedområder: litteratur, sprog og medier. Det vil sige, at vi både analyserer eventyr, Facebook-profiler og film, og vi skriver tekster, der analyserer og fortolker, undersøger og diskuterer.

Vi ser også ud over teksterne og undersøger den tid, de er blevet til i – hvordan kan man se Holbergs tekster som en del af oplysningstiden, og hvordan er Facebook udtryk for vores egen tid?

Dramatik2021-05-11T14:44:15+02:00

Dramatik handler om scenekunst. Vi arbejder med drama og teater, både nutidig og historisk. Vi udvikler ideer og sætter dem i scene. Vi arbejder med forskellige udtryk og lader os inspirere af, hvad andre gør og har gjort i tidens løb.

Vi kombinerer teori og praksis, idet vi afprøver og træner mange forskellige udtryksformer. Vores redskaber er skuespilleren med sin krop og stemme, rummet med scenografi og lys og lyd.

Vi arbejder både individuelt, fælles og i forskellige gruppesammensætninger. Som afsluttende projekt udarbejder eleverne en teaterforestilling i grupper på max 5 elever, som også bruges til eksamen.

Engelsk2021-05-03T14:33:22+02:00

I engelskfaget arbejder man med at udtrykke sig på engelsk – både mundtlig og skriftligt. Man skal også vide noget om sproget: hvad er korrekt og ukorrekt, hvordan ser en engelsk sætning ud – dvs. engelsk grammatik.

Engelsk handler også om den engelsksprogede kultur: litteratur, vigtige kulturelle strømning – og engelsk som globalt kommunikationssprog.

Engelsk er et tekstfag, og der arbejdes med læsning af tekster, men faget arbejder også med det udvidede tekstbegreb, og tekst eller materiale kan både være trykt (fiktion eller non-fiktion) såvel som elektronisk. Det vil også sige, at film, TV, medier bredt taget indgår i faget.

Erhvervsøkonomi2021-05-03T14:33:52+02:00

Faget erhvervsøkonomi C er et samfundsfagligt fag, der giver viden og kundskaber om de betingelser og muligheder der er for at udvikle en virksomhed på et nationalt og internationalt marked.

Kerneområderne udgøres af innovation, iværksætteri, virksomhedens forhold til omverdenen, strategi, marketing, regnskabsførelse, organisation og ledelse.

Undervisningen tager sit udgangspunkt i aktuelle og virkelighedsnære undersøgelser af konkrete virksomheder og udviklinger i erhvervslivet ved brug af erhvervsøkonomiske begreber, teorier og modeller. I undervisningen indgår desuden et projektforløb inden for et af emnerne: Startup-virksomheden, den bæredygtige virksomhed samt den socialøkonomiske virksomhed.

Filosofi2021-05-03T14:34:11+02:00

Det centrale i filosofi er evnen til at stille spørgsmål og undres, og netop tvivl, undring og en kritisk tilgang til det bestående er det, der kendetegner filosofien.

I filosofi er spørgsmålene i centrum, og I vil læse en bred vifte af de spørgsmål og svar, som filosofien har haft omkring mennesket selv, naturen, erkendelsesevnen og samfundet.

I vil læse både primær og sekundær litteratur inden for filosofien og stifte bekendtskab med en række væsentlige og vanskelige spørgsmål via teori og cases.

Idræt2021-05-11T14:42:38+02:00

På STX har alle praktisk idræt på C-niveau i alle tre år. På HF kan du vælge det som praktisk-musisk fag i 1. semester og som valgfag eller fagpakkefag i 3.-4. semester. Hvis du vælger det som valgfag på B-niveau, vil der oveni det varierede udbud af discipliner også være en mere dybdegående teoretisk dimension.

Teorien vil indeholde en naturvidenskabelig del som anatomi og fysiologi samt en humanistisk del, hvor du vil lære om samspillet mellem idrætten, personen og samfundet. Teorien kobles til den praktiske undervisning, hvor der testes og analyseres.

Informatik2021-05-11T14:50:51+02:00

Verden bliver mere og mere digitaliseret for hver dag. Flere ting ordnes over nettet. Det kan f.eks. være at melde adresseændring til folkeregisteret, lave indkøb af varer eller søgning af information. Måden vi får løst vores opgaver på afhænger af, hvordan programmerne på vores computer er lavet. Computerprogrammer er bygget op af kodesprog. Den som skriver koden, styrer verden.

I faget informatik ser vi nærmere på, hvordan programmer er bygget op. Og der bliver også mulighed for selv at lave programmer til både computer og smartphone. Du kan f.eks. lave dit eget spil, en app og din egen hjemmeside.

Kemi2021-05-11T14:41:56+02:00

Kemi har en lang og stærk historie i Danmark, blandt andet via store virksomheder som Carlsberg, Novo Nordisk og Christian Hansen.

I kemi arbejder vi med at forstå opbygningen og omdannelsen af nogle af de spændende kemiske stoffer, vi er omgivet af i såvel natur som samfund. Intet er for småt, intet er for stort. Kemi er både et eksperimentelt og teoretisk fag. Der lægges derfor, ud over teorien, stor vægt på det eksperimentelle arbejde i laboratoriet, hvor sikker omgang med kemikalier og udstyr er afgørende.

Du vil som elev lære at foretage kemiske analyser og andet eksperimentelt arbejde med efterfølgende beregninger, analyser og databehandling.

Kemi er et fag, der favner bredt, og de fleste emner kan der- for relateres til hverdagen inden for en lang række vigtige områder: Sundhedsområdet, miljøområdet, fødevareområdet, jordbrugsområdet og mange flere.

Der er altid noget at diskutere i kemi. Måske du kan bidrage til at gøre os endnu bedre inden for det kemiske felt i Danmark i fremtiden.

Kultur og Samfundsfaggruppe (KS)2021-05-11T15:35:58+02:00

KS er et fagsamarbejde, der består af historie, samfundsfag og religion.

Undervisningen består både af enkeltfaglige forløb, hvor I arbejder mere specifikt med de enkelte fag, samt af fællesfaglige forløb, hvor I arbejder med samme tema i alle tre fag. De flerfaglige temaer kan fx være Familie”, ”Kulturmøder”, eller ”Det Gode Samfund. Eksamen består af en flerfaglig mundtlig prøve med intern censur.

Latin2021-05-03T14:54:43+02:00

Latin er de gamle romeres sprog, som siden har udviklet sig til de moderne sprog fransk, spansk og italiensk. Samtidig ligger det til grund for mange fagudtryk i videnskaberne og har påvirket engelsk så meget, at næsten halvdelen af ordene i det engelske sprog stammer fra latin. Derfor er man godt rustet til at lære andre fremmedsprog, hvis man har et kendskab til latin. I faget latin lærer du at læse lettere latinske originaltekster. Vi skal desuden beskæftige os med grammatik, herunder dansk grammatik, da det er en forudsætning for at kunne forstå latin. Faget bygger videre på de kundskaber, du har erhvervet dig i AP, og på latin C når man frem til at kunne læse tekster af politikere og digtere, der har haft afgørende indflydelse på den europæiske kultur, og derfor har du med latin et godt grundlag for at forstå vores kultur i fortid og nutid.

Matematik2021-05-11T14:48:17+02:00

Den berømte naturvidenskabsmand og filosof Galileo Galilei (1564-1642) erklærede, at ”Naturens Bog er skrevet i det matematiske sprog”. Store dele af den virkelighed, som om- giver os, er altså grundlæggende matematisk og for at kunne forstå virkeligheden, må man kunne matematik.

I gymnasiet arbejder vi teoretisk med matematiske argumenter, som træner dig i at tænke abstrakt og i at ræsonnere. Vi arbejder med symboler i stedet for konkrete tal og opnår derved at kunne anvende de samme metoder på vidt forskellige problemer.

Du vil også opleve matematikken anvendt i praksis på man- ge forskellige områder af vores hverdag, f.eks. geometri, statistik, vækstmodeller og optimering og i samspil med andre fag.

Den berømte naturvidenskabsmand og filosof Galileo Galilei (1564-1642) erklærede, at ”Naturens Bog er skrevet i det matematiske sprog”.

Store dele af den virkelighed, som omgiver os er altså grundlæggende matematisk, og for at kunne forstå virkeligheden, må man kunne matematik! I gymnasiet arbejder vi teoretisk med matematiske argumenter, som træner dig i at tænke abstrakt og i at ræsonnere. Vi arbejder med symboler i stedet for konkrete tal og opnår derved at kunne anvende de samme metoder på vidt forskellige problemer.

Du vil også opleve matematikken anvendt i praksis på mange forskellige områder af vores hverdag, f.eks. geometri, statistik, vækstmodeller og optimering.

Mediefag2021-05-11T14:38:58+02:00

Mediefag handler om levende billeder. Om film og TV og andre medier. Enten laver man selv film – eller også aflurer man, hvordan andre har gjort.

Halvdelen af faget er teoretisk: Du lærer en masse om filmsproget. Om virkemidler. Om filmgenrer. Den viden bruger du til at analysere – kortfilm, spillefilm, kampagnefilm, dokumentar. Eller du bruger din viden praktisk: Du skal lave film i produktionsgrupper på 3 – 5 personer. I starten små øvelsesfilm.

Til sidst en afsluttende eksamensfilm, hvor du viser, hvad du har lært. Du kan få mediefag på C-niveau i et enkelt år: Som kunstnerisk fag i 1g eller som valgfag. Eller på B-niveau som valgfag.

Musik2021-05-11T14:47:33+02:00

I musikfaget arbejder vi på både A-, B- og C-niveau dels med at synge og spille musik, og dels med at læse om, lytte til og analysere musik. Det er også muligt at lave elektronisk musik, og du kan på skolen arbejde med forskellige professionelle computerprogrammer.

Musik er også faget, hvor du ved særlige lejligheder viser, hvad du kan for resten af skolen. Det sker bl.a. ved samlinger, fredagscaféer, julekoncert, forårskoncert og translokation.

I musikafdelingen er der frivillige tilbud i form af musical, kor og evt. orkester, hvis du er interesseret i at spille eller synge efter skoletid.

 

Naturgeografi2021-05-03T14:44:46+02:00

Vejrudsigten for Bornholm, hurricanes i Caribien, oversvømmelser i Holland og Bangladesh, kobbermine i Chile, oliefund i Nordsøen, vulkanudbrud på Sicilien, sukkerproduktion på Lolland, jordskælv i Pakistan, tsunami i Japan, bjergkæder i Nepal, og klimaændringer overalt på Jorden.

Det er alt sammen nogle emner/begreber, som bliver anvendt og undervist i, når der står Naturgeografi på skemaet. Med andre ord gør faget dig klar til at forstå, hvad der foregår dagligt i pressen, hvor der er risici for naturkatastrofer og mulighed for at se flotte landskaber
samt ikke mindst at forstå, at Jorden tilbyder forskellige levevilkår, som vi mennesker så søger at udnytte.

Fokus er ikke så meget på navnelære på hovedstæder og floder, men når et emne/begreb bliver behandlet, bliver der bl.a. anvendt kort og globus samt grafer, tabeller, måleudstyr og demonstrationsforsøg for at øge forståelsen.

Naturvidenskabelig Faggruppe (NF)2021-05-11T15:33:23+02:00

Hvis du gerne vil prøve at slå 3 fluer med et smæk, så giver faget NF mulighed for at kombinere Biologi, Kemi og Geografi i et væk for at forstå det naturgrundlag, der omgiver dig, og de muligheder det giver.

Faget har fælles emner som f.eks. sukker, da Vordingborg Gymnasium & HF er placeret midt i ”sukkerland”, fordi regionen er begunstigede med en jordbund, der er meget næringsrig.

Bagsiden af medaljen er sukkersyge, som kan være et resultat af for stort et indtag.

De 3 samme fag åbner via deres forskellighed mulighed for at prøve alle mulige arbejdsformer og udstyr f.eks. pipette, kittel og beskyttelsesbriller, når mængden af syre skal titreres/kontrolleres, mikroskopering i et mikroskop når livet bliver småt, og gummistøvler, ur og tommestok når vandføringen for et vandløb skal bestemmes.

Psykologi2021-05-03T14:37:42+02:00

Psykologi handler om, hvordan vi føler, tænker, lærer, handler og udvikler os som mennesker – især i samspil med andre.

Det kan fx være
• hvordan man er blevet den, man er
• hvordan vi opfatter andre og hvorfor
• hvorfor vi udvikler os forskelligt

Man lærer psykologiske teorier om
• menneskets udvikling gennem hele livet
• betydningen af arv, miljø og kultur
• omsorg og familiens betydning
• selvet, identitetsdannelse og personlighed
• livsstil, arbejde, kriser, stress og coping
• grupper og kommunikation
• fordomme og holdninger
• motivation
• hukommelse og intelligens
• psykologiske forskningsmetoder

Religion2021-05-11T14:45:46+02:00

I religion arbejder vi med verdensreligionerne og vi undersøger religionernes oprindelse, historiske udvikling og indflydelse, og vi ser på religionernes nutidige skikkelser i et globalt perspektiv. Kristendom og islam er obligatoriske, men andre religioner som fx jødedom, buddhisme, kinesiske religioner og inuit-religion kan tilvælges, ligesom emner som etik og religionsfilosofi (fx religionskritik).

Du får indsigt i sammenhænge og spændingsfelter inden for de enkelte religioner, og vi ser også på, hvordan de religioner, vi arbejder med, både kan eksistere sammen og i konflikt med hinanden. Vi arbejder primært med tekster, men bruger også internettet, film, billeder og andet materiale. Når vi karakteriserer, analyserer og vurderer religiøse udtryk og problemstillinger, ser vi det både som tilhængerne vil gøre det (indefra) og som den kritiske, videnskabelige religionshistoriker vil gøre det (udefra).

Samfundsfag2021-05-03T14:38:32+02:00

I samfundsfag interesserer vi os for samfundsmæssige problemstillinger og sammenhænge – både i dansk og international kontekst. Samfundsfag består af områderne sociologi, politik, økonomi og international politik.

I sociologi undersøger vi eksempelvis, hvordan individer præges af opvækstvilkår og samfundsnormer, og hvordan de vilkår og normer påvirker individets handlemuligheder senere i livet.

I politik undersøger vi bl.a., hvordan ideen om det gode liv og samfund omsættes fra ideologi til politiske forslag og love.

I økonomi undersøger vi bl.a., hvordan samfundet sikrer, at den samlede velstand omfordeles til glæde for flest muligt, og vi bruger forskellige økonomiske teorier til at forklare, hvordan man løser økonomiske kriser.

I international politik undersøger vi magtforholdene i EU og i verden og bruger teori og begreber til at beskrive relationerne mellem nationalstater og internationale organisationer.

Adgangskrav når du søger direkte fra 9. eller 10. klasse:

  • Din skole vurderer, om du er uddannelsesparat
  • Du sender tilmeldingen elektronisk til os via optagelse.dk senest den 1. marts 2021
  • Du får svar på, om der er reserveret en foreløbig plads til dig inden den 1. maj 2021
  • Du får endeligt svar om optagelsen før sommerferien, når din skole bekræfter dine resultater efter eksamen.
 Du kan se video og grafik samt læse om ansøgningsprocessen – fra 9. klasse

 Du kan se video og grafik samt læse om ansøgningsprocessen – fra 10. klasse

 Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser

Ansøgningsfirst 1. marts 2021

Hvis du ønsker at søge om optagelse på STX eller HF, skal du søge via optagelse.dk inden den 1. marts 2021. Du logger ind på optagelse med UNI-login eller NEM-id.

Når du udfylder din ansøgning til HF, skal du huske at vælge

  • Praktisk fag – et praktisk-musisk fag: Musik C, billedkunst C eller idræt C

Hvis du eller dine forældre har brug for hjælp og vejledning, kan disse små filmklip måske hjælpe jer:

 Søg ungdomsuddannelse via optagelse.dk

Ansøg om optagelse her

Optagelse på HF

 Information om HF

 Fag og læreplaner

  Information om optagelsesprøver

 Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser

 Optagelsesbekendtgørelsen

 Ansøgning til HF og STX hvis du har forladt grundskolen

Ansøg om optagelse her

Studievejledere

Anne Mette Ziegler
Anne Mette ZieglerStudievejleder
Telefon: 22 10 45 89
Erik Ibsen Rømer (EI)
Erik Ibsen Rømer (EI)Studievejleder
Telefon: 22 75 70 74
Lars Kvist Jørgensen (LK)
Lars Kvist Jørgensen (LK)Studievejleder
Telefon: 20 19 24 10

Kontakt

Vordingborg Gymnasium & HF
Chr. Richardtsvej 45
4760 Vordingborg

Telefon: 55 36 55 00

Uddannelser

Seneste indlæg

Go to Top