Antimobbestrategi

Udarbejdet på baggrund af ”Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø” (LBK nr. 316 af 5/4- 2017)

Vordingborg Gymnasium & HF har som grundlæggende målsætning, at alle elever skal føle sig velkomne fra første dag. De skal føle sig som en del af et større lærende fællesskab. Derfor kan hverken den enkelte elev eller fællesskabet under nogen omstændigheder acceptere, at der foregår mobning på eller i tilknytning til Vordingborg Gymnasium & HF.

Værdier og regler
Nærværende antimobbestrategi understøttes af allerede vedtagne værdier og regler på Vordingborg Gymnasium & HF. I skolens værdigrundlag lægges der således vægt på, at

”den enkelte udfolder sig i et miljø præget af fællesskab, deltagelse, åbenhed og gennemsigtighed” samt at ”dagligdagen præges af tolerance, empati, respekt og anerkendelse”.

I skolens studie- og ordensreglement understreges det, at

”alle former for vold eller trusler om vold, mobning eller chikane tolereres ikke og betragtes som særlig grove overtrædelser af studie- og ordensregler. Dette gælder også uden for skolen og på sociale medier, når vold, trusler, chikane og mobning har indflydelse på undervisningsmiljøet og samværet på skolen”.

Bemærk at reglerne om mobning både gælder i skoletiden og uden for skoletiden, samt at reglerne omfatter digital mobning.

Definition af mobning
På Vordingborg Gymnasium & HF anvender vi den almindeligt anerkendte definition af mobning:

En person mobbes, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere, og ofte på et sted, hvor han eller hun er tvunget til at opholde sig.

Ved mobning er der altså tale om, at en person generes flere gange, og mobningen kan enten være direkte i form af fysiske handlinger (fx fysisk kontakt, mimik eller verbal nedværdigelse) eller indirekte (fx sladder eller isolation). Mobning kan foregå, når to personer fysisk er sammen, eller når de er adskilt – fx ved mobning over sociale medier.

Forebyggelse af mobning
Vordingborg Gymnasium & HF forebygger løbende mobning, men den væsentligste indsats sker allerede i Projekt Fællesskab – skolens teambuildingsprojekt, hvor nye grundforløbsklasser, studieretningsklasser og HF-klasser rystes sammen. De væsentligste tiltag i forhold til at undgå mobning er:

 • at eleverne fra første dag på skolen oplever, at alle aktiviteter på skolen (undervisning, fester, caféer, osv.) afvikles på en måde, hvor alle på enhver måde behandles med respekt
 • at eleverne orienteres om skolens studie- og ordensregler
 • at eleverne oplever, at der gribes ind, såfremt nogle ikke bliver behandlet respektfuldt
 • at personalet er bekendt med og følger den foreliggende antimobbestrategi.

Procedure i forbindelse med mobning
Nedenstående procedure i forbindelse med mobning vedrører mobning af elever på Vordingborg Gymnasium & HF foretaget af en person, der har sin daglige gang på gymnasiet.

 1. Hvis en lærer er vidne til mobning eller får kendskab til forekomsten af mobning, skal der handles med det samme. Mobberen skal konfronteres, og det skal gøres helt klart, at dennes adfærd er uacceptabel. Læreren, der har opdaget mobning, orienterer ledelse og lærerteam. Ledelsen sørger for, at mobberen konfronteres. Ledelsen kan iværksætte eventuelle sanktioner – jf. skolens studie- og ordensregler – og tage stilling til, om forældrene skal orienteres, såfremt mobberen er under 18 år.
 2. Mobbeofferet skal først og fremmest beskyttes. Det skal gøres klart for mobbeofferet, at vedkommende altid skal orientere skolen, hvis der opleves mobning. Desuden skal det afdækkes, om mobbeofferet har brug for videre støtte – fx i form af samtaler med studievejleder eller psykolog. Der gøres et (kort) notat om sagen, og ledelsen orienterer elevens forældrene, såfremt mobbeofferet er under 18 år.
 3. Hvis en lærer får begrundet mistanke om, at der forekommer mobning, følges der op. Det kan fx være i forbindelse med en elevtrivselsundersøgelse, hvor en eller flere elever anonymt tilkendegiver en oplevelse af at være mobbet.
 4. Hvis en lærer har mistanke om mobning af en konkret elev, opsøger læreren ledelsen, der inden for en uge følger op på sagen. Ved mistanke om mobning uden konkret kendskab til mobbeoffer søges det afklaret, om der forekommer mobning. Det kan fx være i forbindelse med elevtrivselsundersøgelser, hvor teamlederen, såfremt mindst én elev har tilkendegivet at have oplevet mobning, gør det klart, at man som mobbeoffer vil få hjælp og støtte, og at man bør orientere skolens ledelse om sagen. Såfremt en mistanke om mobning bliver bekræftet følges proceduren under punkt 1.
 5. Hvis et andet personalemedlem end en lærer er vidne til mobning, får kendskab til forekomsten af mobning eller har mistanke om mobning, orienteres ledelsen, der følger op på sagen – jf. punkt 1 og 2.

Handleplan ved mobning
Senest ti arbejdsdage efter at mobningen er konstateret, laver teamlederen og skolens ledelse en foreløbig handlingsplan. Handlingsplanen skal indeholde:

 • Tiltag rettet mod at afklare mobningens fulde omfang, herunder om der er yderligere ofre og mobbere
 • Tiltag rettet mod at beskytte ofret (ofrene), herunder eventuel yderligere støtte – fx i form af samtaler med teamleder, studievejleder eller psykolog.
 • Tiltag rettet mod konkret uacceptabel adfærd udøvet af konkrete enkeltpersoner
 • Tiltag rettet mod at afdække og forbedre den klasse- eller skolekultur, som mobningen foregår i.
 • Handlingsplanen skal indeholde en skitseret tidsplan, herunder hvornår der evalueres på offerets situation samt på forandringer af klassekulturen.

I en situation, hvor en eller flere elever har udøvet konkret uacceptabel adfærd, konfronterer ledelsen eleverne hermed og noterer dette i Lectio med en kort beskrivelse af handlingerne. Uddannelseslederen kan desuden iværksætte eventuelle sanktioner – jf. studie- og ordensreglerne. Såfremt eleven er under 18 år tager ledelsen desuden stilling til, om forældrene skal orienteres

Klageadgang
Hvis en elev oplever, at skolen ikke på passende vis griber ind i forhold til mobning kan eleven klage til rektor. Det samme kan forældremyndighedsindehaveren, såfremt eleven er under 18 år. Eleven skal sende en begrundet klage. Hvis rektor ikke giver klageren fuldt medhold, kan eleven eller forældremyndighedsindehaveren efter en samtale med rektor bede denne sende rektor klagen og begrundelsen for afgørelsen videre til Dansk Center for Undervisningsmiljø.

November 2017 Ib/MA/BW/HK

Nyheder

Se sidste nyt fra Vordingborg Gymnasium & HF her