Gensidige forventninger 

Hvad forventer skolen af eleverne 

Respekt, tolerance og ansvar
Det er fælles ansvar at skabe det samspil mellem værdier og faglige udfordringer, som er grundlaget for, at alle elever kan udvikle sine individuelle evner og forme sin personlighed. 

Det er vigtigt, at du forstår og respekterer de fælles rammer for livet på skolen, og at du altid behandler andre mennesker ordentligt og respektfuldt. Dette gælder først og fremmest dine klassekammerater, men også skolens lærere og øvrige ansatte. Der er altid plads til dialog og kritiske spørgsmål, men det skal foregå i en konstruktiv proces, der viser, at du ønsker at trives på skolen og at bidrage til en positiv atmosfære.  

Stærke studievaner
At gå i gymnasiet indebærer en stor mængde fagligt arbejde. Det gælder både deltagelse i undervisningen, deltagelse i ekskursioner og studierejsen, forberedelse til de enkelte moduler, arbejde med skriftlige opgaver og andre faglige aktiviteter som gruppearbejde og forberedelse til vejledning ved større faglige opgaver. Vi har en forventning om, at du prioriterer tid til skolen, også til dit hjemmearbejde, og at du fra starten vænner dig til at kunne overskue og strukturere dit arbejde. Det er en forudsætning for at få et tilfredsstillende resultat i sidste ende.  

Vi har en kultur, hvor det er ok at begå fejl og lave fejltagelser – for at lære af dem. Skolen forventer ikke, at du er perfekt, men vi forventer, at du har modet til at prøve dig frem, eksperimentere og begå fejl for at blive dygtigere og klogere. 

IT i undervisningen
På Vordingborg Gymnasium & HF anvendes IT i undervisningen som et uundværligt værktøj i en lang række sammenhænge, og vi forventer, at du anskaffer dig en pc/Mac for at kunne deltage i undervisningen. Det er dog vigtigt at være opmærksom på skærmreglerne jf. studie- og ordensreglerne. 

Lectio og OneDrive/Teams er vores online informations- og kommunikationssystemer.  

Vi forventer, at du checker dine beskeder, skemaændringer og lektier dagligt. Du skal registrere eventuelle fraværsårsager dagligt og skriftlige opgaver uploades i Lectio. 

For at vi alle får godt udbytte af systemerne, har vi et sæt regler, som du skal følge. Brud på reglerne betragter vi som misbrug af IT. 

 • Send kun relevante beskeder og ikke unødvendig information. Vi skal alle kunne overskue at se mails/beskeder og dokumenter igennem. 
 • Tænk før du bruger svarfunktionen – hvem skal modtage svar? Er det overhovedet meningen, man skal svare?  
 • Send ikke svar og/eller notifikationer til mange/alle, hvis svaret kun er relevant for få personer/én person. 
 • Private mails og beskeder hører som udgangspunkt ikke hjemme i skolens systemer. Reklameindslag er kun tilladt, hvis de vedrører skolearrangementer.  
 • Brug emnelinjen informativt og præcist, så modtagerne kan se, hvad du skriver om. 
 • Bestræb dig på at besvare beskeder/mails senest dagen efter den er modtaget.  
 • Man bør som minimum kvittere for, at mails/beskeder er modtaget, hvis de er henvendt direkte.  
 • Send kun mails/beskeder med indhold og i en tone, som du selv ønsker at modtage. 
 • Husk, at du skriver, ikke taler. Du og din modtager kan ikke se hinandens ansigtsudtryk, kropssprog etc., så overvej, hvordan din tekst kan blive opfattet. 
 • Log af efter brug – ellers kan andre misbruge din konto 

Hvad kan eleverne forvente af skolen 

På Vordingborg Gymnasium & HF bestræber vi os på, at alle elever skal udfordres mest muligt. Det betyder, at vi interesserer os for og følger din udvikling. Det gør vi blandt andet på følgende måde: 

 • Lærerne arbejder tæt sammen om din faglige og personlige udvikling. Større emne- og projektarbejder er således altid koordineret mellem klassens lærere. 
 • Lærerne er opmærksomme på, at alle elever har brug for succesoplevelser og positive tilkendegivelser. Derfor arbejdes med formativ evaluering 
 • Alle elever får en individuel samtale med deres lærer i løbet af skoleåret, hvor de får en tilbagemelding på deres faglige niveau og vejledning i, hvad de skal arbejde med fremadrettet for at blive endnu dygtigere. 
 • Alle elever kan derudover altid bede om en begrundelse for en standpunktskarakter (dog ikke de afsluttende standpunktskarakterer).  
 • Alle lærere evaluerer deres undervisning skriftligt og anonymt mindst én gang pr. skoleår. I 2g og 3g sker dette i løbet af efteråret, og i 1g inden vinterferien. Resultatet af evalueringen følges altid op af en samtale i klassen. 
 • Studievejlederne står til rådighed med kompetent vejledning og rådgivning 
 • Lærerne er ledere af klasserummet med henblik på at skabe et positivt og trygt læringsmiljø 
 • Lærerne varierer deres undervisning 
 • Alle hold får fremlagt en studieplan ved semesterstart (dvs. to gange om året), som de kan drøfte med læreren.  
 • Lærerne indtaster elevtid/fordybelsestid for det kommende semester i løbet af de to første uger. Klassens lærerteam koordinerer dette. Derefter drøfter klasselæreren planen med klassen. 
 • Lektier til et bestemt fagmodul skal være skrevet ind i Lectio senest den dag det sidste fagmodul blev afholdt. Hvis man har et fag to dage i træk, så skal lektien gives for senest kl. 16. 
 • Skemaændringer (lokaleændringer undtaget) er altid lagt i Lectio senest kl. 12 dagen før medmindre der er tale om sygdom. Hvis timer flyttes til yderpositioner uden for de enkelte elevers normale skema, skal læreren sikre sig at eleverne er orienteret senest to dage før. 
 • Opgaveformuleringer udleveres normalt senest 14. dage før afleveringstidspunktet, medmindre det er meget små opgaver eller opgaver i et fag, hvor der meget ofte afleveres opgaver. Hér skal opgaverne stilles senest en uge før. 
 • Skriftlige opgaver må aldrig sættes til aflevering senere end kl. 21. Søndag anvendes ikke som afleveringsdag. 
 • En ny opgave kan som hovedregel ikke afleveres før den foregående opgave er tilbageafleveret. 

Nyheder

Se sidste nyt fra Vordingborg Gymnasium & HF her