Fastholdelsesstrategi

Forebyggelse af frafald og fravær

Der skabes en klasserumskultur, som udgør rammerne for et studiemiljø, baseret på fællesskab, samarbejde, tolerance, gensidig lydhørhed og forståelse.
Den enkelte elev skal sikres et individuelt råderum under ansvar for det fælles arbejde.
Der skal eksplicit etableres klare retningslinjer for klasserumskulturen, hvor også regler for studieaktivitet, tilstedeværelse og hensigtsmæssig adfærd gøres klare.
Læreren anvender forskellige læringsstrategier og arbejdsformer og drøfter dem med mellemrum med eleverne. To gange årligt evalueres undervisningen (se evalueringsplanen).

Den enkelte elev skal føle sig

 •  synlig
 • nødvendig for det fælles arbejde
 • anerkendt som person
 • respekteret
 • ansvarlig for fællesskabe

Læreren skal

 • stille klare eksplicitte krav til elevernes indsats og resultater
 • give feedback til eleverne, der viser i hvilken grad eleverne og den enkelte elev lever op til kravene
 • vise empati, forståelse og fleksibilitet overfor den enkelte elev
 • få den enkelte elev til at føle sig værdsat

Indsats for at lette overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelsen, specielt med sigte på de uddannelsesfremmede elever:

Studieteknik, manual med øvelser, indgår naturligt og eksplicit i undervisningen i fagene i 1g og 1hf. Eleverne får gennemgået teknikker og de anvendes samtidig i undervisningen med særlig vejledning.
Anvendelsen af studieteknik er i 2-3g og 2hf fortsat en naturlig del af undervisningen

I studieteknikken indgår eksplicit vejledning i

 • notatteknik
 • hjemmeforberedelse til undervisningen
 • planlægning af skolearbejdet
 • planlægning af arbejdet med skriftlige opgaver
 • arbejdet med skriftlige opgaver

Indsatsen på det skriftlige område forudsætter

 • konkret kompetence- og progressionsplan (PU)
 • implementering af kompetenceplanen
 • opgavevejledninger med konkrete eksempler
 • anvendelse af skabelonskrivning, stilladsering, fokuseret skrivning og andre skriftlighedsteknikker
 • konkrete og målbare evalueringskriterier
 • skriveværksteder med rammer for indsats overfor skriftlighedsproblemer

Læreren kan for at hjælpe eleverne til at leve op til opgavekravene anvende

 • omlagt undervisning (elevtid konverteres til tilstedeværelse for lærer og elever)
 • fokuseret skrivning
 • fokuseret og formativ opgaveevaluering
 • henvise til obligatorisk skriveværksted

Teamlederen sikrer hensigtsmæssig udjævning af elevernes opgaveaflevering

I begyndelsen screenes alle nye elever i skriftlig kompetence og i læsehastighed.
Elever der ikke opfylder minimumskravene (se disse), henvises til obligatorisk undervisning i henh. træning i skriftlighed og i læsekurser. Disse afsluttes med tests, der måler resultaterne.

Alle lærere er forpligtet til at skrive en fremadrettet studieplan, der giver eleverne mulighed for at planlægge deres arbejde (jf. studieteknikken).
Teamlederen har overblik over studieplanen og sikrer sig, at der foreligger en opdateret og fremadrettet studieplan.
Teamlederen medvirker til at koordinere hjemmeforberedelsen for at udjævne arbejdsbyrden.
Koordineringen af studieplanen er et fælles ansvar.
Alle lærere planlægger deres arbejde, således at de har et overblik over elevens arbejdsbyrde i faget (kvantum og estimeret tidsforbrug).

De vedlagte projektbeskrivelser viser, hvordan vi sikrer udviklingen af de ovennævnte tiltag

 • læringsstrategier
 • gymnasiefremmede elever
 • skriftlig kompetenceudvikling
 • studieretningssamarbejde
 • forsøg med differentiering af elevtid

Nyheder

Se sidste nyt fra Vordingborg Gymnasium & HF her