Studie- og ordensregler  

Nedenstående studie- og ordensregler for Vordingborg Gymnasium & HF gælder i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1338 af 9. december 2019 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser.

Studie- og ordensreglerne er skolens adfærdsregler. Reglerne gælder for elever på Vordingborg Gymnasium & HF i skoletiden og ved ophold på skolen, og derudover også hvis elevens adfærd er foregået i umiddelbar tilknytning til skolen, herunder til arrangementer, der er relateret til skolen (fx ekskursioner eller studierejser), eller hvis adfærden i øvrigt skønnes at kunne eller vil have betydning for forhold på skolen (fx via adfærd på sociale medier). 

 Ansatte og elever på Vordingborg Gymnasium & HF skal i alle skolemæssige sammenhænge på skolen, ved Vordingborg Uddannelsescenter og uden for skolen: 

 1. Handle med respekt og tolerance 
 2. Medvirke til at alle får mulighed for at få maksimalt udbytte af undervisningen 
 3. Værne om bygninger, inventar og undervisningsmidler. Den enkelte elev eller dennes forældre har ansvaret for elevens handlinger og er dermed omfattet af de almindelige erstatningsregler. 

I bilagene ’Gensidige forventninger’, ’Alkohol- og rusmiddelpolitik’ og ’Anti-mobbepolitik’ præciseres ovenstående på en række områder. 

1. Almindelige adfærdsregler

Der gælder følgende regler for eleverne: 

 • Der er møde- og aktivitetspligt til al undervisning, herunder også ekskursioner, virtuel undervisning, studierejser, terminsprøver, årsprøver og eksamen. Aktivitetspligten betyder, at eleven møder forberedt, deltager aktivt i klasse- og gruppearbejde og afleverer sine skriftlige opgaver rettidigt. Opgaver skal have det omfang og den kvalitet i besvarelsen, som læreren forudsætter 
 • Skriftlige afleveringer skal være skrevet af eleven selv, og det skal klart fremgå, hvis man har modtaget inspiration fra andre. 
 • Skolen ser særligt alvorligt på udeblivelse fra terminsprøver, årsprøver og eksamen uden gyldig grund (fx sygemelding). Dette kan føre til permanent bortvisning fra skolen. Manglende aflevering af produkter/produktioner, der er en forudsætning for deltagelse i en prøve eller eksamen, betragtes ligeledes som udeblivelse uden gyldig grund og kan også føre til permanent bortvisning fra skolen. 
 • Elever, der pga. sygdom ikke kan møde til undervisning, en prøve eller eksamen, kan blive bedt om at dokumentere sygdommen med en lægeerklæring, som betales af eleven selv 
 • Elever, der pga. handicap eller anden funktionsnedsættelse ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i idræt, kan anmode rektor om at blive fritaget for dele af undervisningen. Anmodning skal ledsages af en lægeerklæring, som betales af eleven selv. Hvis en elev fritages helt for undervisningen i idræt, vil eleven skulle have et andet fag som erstatning.  
 • Skolens IT-regler skal overholdes.  
 • Det er ikke tilladt at spise i undervisningstimerne. 
 • Klasselokalerne skal forlades i ryddelig stand. Kantinen er baseret på selvbetjening, og som følge deraf må enhver selv rydde op efter sig. Klasserne skal efter en fastlagt plan på skift rydde det op, som måtte være tilbage efter frokost. 
 • Klasserne rydder op i klasselokalerne og lukker døre og vinduer efter skoletid efter en forud fastlagt plan. 
 • Rygning er ikke tilladt i skoletiden, og generelt er der rygeforbud på skolens område. Hertil hører også e-cigaretter, snus og lignende. 
 • Elever må ikke indtage eller være i besiddelse af øl, vin, spiritus eller andre rusmidler i skoletiden eller på skolens område jf. alkohol- og rusmiddelpolitikken. I forbindelse med konkrete mistanker forbeholder skolen sig ret til at teste elever for indtagelse af rusmidler og/eller stoffer. Besiddelse, indtagelse, salg til andre elever på skolen eller opfordring til indtagelse af enhver form for narkotika/stoffer på Uddannelsescentrets medfører øjeblikkelig bortvisning. 
 • Fri og uhindret kommunikation forudsætter, at man kan se hinandens ansigt. Når elever er på skolen eller deltager i aktiviteter, som skolen arrangerer, skal det altid være muligt at identificere eleven. Derfor er det ikke tilladt at tildække øjne, næse og mund under såvel deltagelse i undervisningen og eksamen som i den almindelige færden på Vordingborg Uddannelsescenter. 
 • Religion er en privat sag, og religiøs forkyndelse og fælles religionsdyrkelse er således ikke tilladt på skolens område eller i forbindelse med aktiviteter, som skolen arrangerer.  
 • Tilskyndelse eller påvirkning til ekstremistiske eller fundamentalistiske holdninger og adfærd er ikke tilladt. 
 • Billed- eller lydoptagelser af personer eller situationer i undervisningstiden er ikke tilladt, medmindre det er en del af undervisningen og sker efter lærerens anvisninger. Overtrædelser kan medføre bortvisning,
  Optagelser må under ingen omstændigheder lægges på internettet, medmindre der er givet udtrykkelig tilladelse til det. Overtrædelse vil kunne medføre øjeblikkelig bortvisning. 
 • Alle former for vold eller trusler om vold, mobning eller chikane tolereres ikke og betragtes som særlig grove overtrædelser af studie- og ordensregler jf. afsnittet om sanktioner. Dette gælder også uden for skolen og på sociale medier, når vold, trusler, chikane og mobning har indflydelse på undervisningsmiljøet og samværet på skolen.  

 2. Skærmregler

 • Når undervisningen starter, skal mobiltelefoner (og eventuelle smartwatches) være sat på flytilstand eller slukket, og de skal placeres i elevernes taske hele tiden. De tages kun frem, hvis de skal anvendes i undervisningen efter lærerens anvisninger. 
 • Inden undervisningen starter, klappes pc/mac/ipad sammen, så der er opmærksomhed på det fælles i klassen. Enhederne anvendes kun undervejs efter lærerens anvisninger.  
 • Skolens netværk blokeres for adgang til udvalgte sider på nettet som fx spillesider, sociale netværk, streaming, shopping mv. Listen over sider revideres løbende på baggrund af input fra elever og ansatte. 
 • Ordblinde elever, eller andre elever med funktionsnedsættelse, som har fået tildelt IT-hjælpemidler, har altid lov til at tilgå deres pc/tablet. Misbruges denne mulighed, så kan den inddrages midlertidigt eller permanent efter ledelsens vurdering. 

Overtrædelse af ovenstående regler kan medføre sanktioner jf. afsnittet om sanktioner nedenfor  

3. Fravær fra undervisningen og manglende aflevering af opgaver

Ved fravær skal eleverne før undervisningens begyndelse meddele dette telefonisk til kontoret (55 36 55 00). Ved fravær over flere dage ringes hver dag.  

Alle elevers fravær opgøres løbende i Lectio jf. følgende retningslinjer.  

 • Fravær registreres i Lectio.  
 • Alle opgaver skal afleveres i Lectio, og læreren registrerer fravær i Lectio. Skriftlige opgaver skal opfylde de fastsatte krav til omfang og kvalitet for at tælle med i registreringen.  
 • Afleverer en elev for sent, sender eleven en besked til læreren, så læreren kan blive opmærksom på, at den er afleveret. Læreren sletter derefter elevens fravær. Eleven har ikke krav på en karakter eller kommentar. Læreren kan dog fortsat anvende opgaven som grundlag for karaktergivningen jf. lærerens rettepraksis i øvrigt.  
 • Eleverne skal kontrollere deres fraværsopgørelse jævnligt og skrive fraværsårsager i Lectio. 

 Fravær og trivsel hænger sammen. Derfor ønsker skolen at sætte hurtigt ind over for fravær. 

Første gang fraværet generelt eller i enkeltfag vurderes for højt, modtager eleven en påtale (pædagogisk tilrettevisning). Er fraværet derefter fortsat højt i et eller flere fag gives en skriftlig advarsel til eleven personligt eller den sendes elektronisk via e-boks. Hvis eleven er under 18 år, modtager forældrene også partshøring og advarsel i deres e-boks. 

Advarsler, der tildeles pga. fravær, bortfalder normalt ved skoleårets afslutning. 

Elever, som fortsat ikke i tilstrækkeligt omfang deltager aktivt i undervisningen, eller som har stort fravær i et eller flere fag, vil kunne få en eller flere af følgende sanktioner: 

 • Eleven tilsiges til et fastsat tidspunkt for at skrive opgaver. Der er mødepligt for eleven. (Gælder kun for elever med manglende skriftlige afleveringer) 
 • Eleven fratages SU pga. manglende studieaktivitet (kun for elever over 18 år)  
 • Eleven fratages retten til at gå til eksamen i et eller flere fag. Det vurderes i hvert enkelt tilfælde, om eleven kan rykke op i næste klasse og aflægge den/de manglende eksamen(er) som selvstuderende, eller om eleven nægtes oprykning 
 • Eleven henvises til at aflægge prøve i ét, flere eller alle fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin. I så fald gives ikke årskarakter i det/de pågældende fag.  
 • Bortvisning i særligt graverende tilfælde 

Eleven har mulighed for at undgå sanktionen, hvis fremmødet rettes op i tilstrækkeligt omfang.  

For elever hvor fraværet pludselig vokser voldsomt kan ét eller flere af advarselstrinene overspringes. 

 4. Snyd 

Første gang en lærer konstaterer snyd i forbindelse med de daglige opgaver gives eleven en påtale (pædagogisk tilrettevisning) af læreren, og det indberettes til klassens uddannelsesleder/vicerektor. Opgaven afvises, og det udløser 100 % fravær for afleveringen indtil den er genafleveret. Det er faglæreren, der foretager vurderingen og dokumentationen af omfanget af snyd. 

Anden gang: Eleven får ved en samtale, hvor faglæreren og uddannelseslederen deltager, en skriftlig advarsel af uddannelseslederen.  

Tredje gang: Dokumenteret snyd betyder, at eleven kan bortvises midlertidigt, kan henvises til at aflægge prøve i et eller flere fag eller kan bortvises permanent efter rektors afgørelse. Henvises eleven til at aflægge prøve i et eller flere fag gives ikke årskarakter i det/de pågældende fag. 

 Skolen betragter snyd som en alvorlig forseelse, og en advarsel for snyd bortfalder derfor normalt ikke undervejs i gymnasieforløbet.  

 5. Sanktioner ved øvrige overtrædelser af skolens studie- og ordensregler

Hvis skolen skønner, at en elev har overtrådt reglerne for almindelig adfærd, IT-regler eller lignende kan følgende sanktioner iværksættes: 

 • Tilbageholdelse af elevens private genstande i normalt højst ét døgn. Det kan fx dreje sig om inddragelse af en elevs mobiltelefon eller pc, hvis det skønnes, at elevens brug generer undervisningen eller andre elever på skolen. 

Lærerne kan inddrage elevens genstande og aflevere dem på kontoret, hvorefter ledelsen beslutter, hvor længe genstanden skal opbevares på skolen (normalt højst et døgn). 

Hvis eleven ikke afleverer de relevante genstande efter anmodning, så kan skolen iværksætte yderligere sanktioner. 

 • Forbud mod at eleven i en bestemt periode medbringer og anvender nærmere bestemte private genstande eller typer af genstande (fx mobiltelefon) på skolen og i undervisningen 

Hvis eleven alligevel medbringer de nævnte genstande, så kan skolen iværksætte yderligere sanktioner. 

 • Midlertidig hjemsendelse, fx mens en sag undersøges nærmere. 
 • Skriftlig advarsel. Normalt bortfalder en advarsel i løbet af et år. Dette kan dog fraviges i særlige tilfælde, og det angives i givet fald i advarslen. 
 • Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete typer af arrangementer eller aktiviteter 
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i op til 10 undervisningsdage i et skoleår. Fraværet fra undervisningen i denne periode medtæller i elevens fraværsopgørelse. 
 • Permanent bortvisning i særligt grove tilfælde.  

 6. Eksamen og prøver 

I forbindelse med eksamen og prøver er regelgrundlaget følgende: 

 • ”Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser” 
 • ’’Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser’’ 
 • Ovenstående regler om almindelig orden og samvær 
 • De instrukser, der udleveres til alle elever i forbindelse med prøver og eksamen.  

I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at det altid er elevens ansvar, at sørge for at gemme data og at pc/mac/tablets virker, hvis eleven ønsker at anvende en sådan. Ved konstateret snyd i forbindelse med en prøve eller eksamen kan eleven – ud over at blive bortvist fra prøven – også tildeles en skriftlig advarsel eller bortvisning jf. reglerne om snyd. 

På Vordingborg Gymnasium & HF gælder reglerne ved eksamen også under de interne prøver: AP- og NV-prøver, dansk-historie-opgaven i 1.g, historieopgaven i 1. HF, studieretningsopgaven i 2.g, årsprøver og terminsprøver.  

Deltagelse i de interne eksamenslignende prøver er en forudsætning for at kunne blive indstillet til eksamen og for oprykning til næste klassetrin. 

Ved sygdom skal eleverne sørge for at kontakte skolen om morgenen og skaffe en lægeerklæring. Eleverne betaler selv for lægeerklæringen. 

Ved alle skriftlige terminsprøver, årsprøver og eksamener anvendes elektronisk monitorering af eleverne (examcookie). Det er en forudsætning for at få lov til at gå til prøven, at eleven installerer og aktiverer programmet på sin digitale enhed jf. de instrukser, som uddeles i forbindelse med prøver og eksamen. 

Mobiltelefoner må ikke medbringes til eksamen. Hvis en elev alligevel medbringer en telefon i forbindelse med eksamen eller prøve, kan ledelse eller lærere kræve telefonen anbragt på et anvist sted. Eleven beholder selv ansvaret for telefonen, og eleven kan ikke kræve erstatning, hvis telefonen bortkommer. 

 7. Betingelser for oprykning til næste klassetrin

En elev, der har under 2,0 i uvægtet karaktergennemsnit, har ikke krav på oprykning til næste klassetrin.
Gennemsnittet beregnes på grundlag af de afgivne karakterer ved årets slutning: Standpunktskarakterer, prøvekarakterer, karakterer for større skriftlige projekter og lignende. I 1.g medregnes også karaktererne i almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb i gennemsnittet
En elev, der er nægtet oprykning til næste klassetrin, kan efter rektors godkendelse få lov til at gå klassetrinet om én gang, dog således, at en elev i den 3-årige stx-uddannelse senest 5 år efter påbegyndt uddannelse og i den 2-årige hf-uddannelse senest 4 år efter påbegyndelse af uddannelsen skal have fuldført denne. Hvis en elev nægtes oprykning for anden gang på samme klassetrin, udmeldes eleven.
For selvstuderende finder studie- og ordensreglerne tilsvarende anvendelse med de fravigelser, der er begrundet i selvstuderendes særlige forhold. 

Klage over sanktioner, der er iværksat i medfør af studie- og ordensreglerne har ikke opsættende virkning, medmindre rektor henholdsvis ministeriet i særlige tilfælde træffer beslutning herom.

1.6.2024/Rektor

Nyheder

Se sidste nyt fra Vordingborg Gymnasium & HF her