Alkohol- og rusmiddelpolitik for elever  

Formål
Formålet med alkohol- og rusmiddelpolitikken, der er en del af skolens studie-og ordensregler, er at medvirke til at: 

  • Skabe et attraktivt miljø for alle elever og sikre trivsel både i studiemiljøet og i forbindelse med arrangementer i og uden for gymnasiet 
  • Bidrage til et bevidst forhold til alkohol og et socialt miljø, hvor alkohol ikke spiller en central rolle 
  • Skabe og fastholde respekt for elever, der ikke drikker alkohol 
  • Fastholde gymnasiets gode image og sikre, at eleverne er gode ambassadører, når de repræsenterer skolen udadtil 
  • Medvirke til at forebygge, at elever udvikler problemer med alkohol og/eller rusmidler 
  • Henvise til hjælp så tidlig som muligt til elever, der udviser problemer med alkohol og/eller rusmidler 

Tobaksrygning
Rygning er ikke tilladt i skoletiden, heller ikke uden for skolens område. Hertil hører også e-cigaretter, snus og lignende. Uden for skoletiden er der stadig rygeforbud på Vordingborg Uddannelsescenters område. 

Alkohol og rusmidler
Den generelle holdning er, at alkohol og studiemiljø ikke hører sammen. Elever må ikke drikke eller medbringe øl, vin eller spiritus på skolen og skolens nærmeste område. Enhver form for besiddelse af, handel med eller indtagelse af rusmidler og/eller stoffer er ligeledes forbudt på skolen og skolens nærmeste område. Det er derfor ikke acceptabelt, at en elev møder eller optræder påvirket og f.eks. lugter af alkohol i undervisningen på skolen eller uden for denne. 

Denne holdning er ikke til hinder for, at der ved særlige lejligheder f.eks. skolefester kan købes og drikkes alkohol. Der sælges almindeligvis ikke alkohol med højere procent end almindelig pilsnerstyrke. Vin kan efter aftale sælges ved særlige lejligheder. 

Skolen har desuden den holdning, at elever, der udvikler et vanemæssigt stort forbrug af alkohol og/eller rusmidler, skal tilbydes hjælp så tidligt som muligt. 

Sociale arrangementer med begrænset udskænkning af alkohol
I løbet af skoleåret afholdes der en række arrangementer med et socialt element. Mange af disse arrangementer er arrangeret af en bred vifte af elevudvalg og foregår på skolen. Nogle af arrangementerne kan efter aftale med ledelsen give adgang til en reguleret udskænkning af alkohol. Det drejer sig om flg.: 

Fredagscafé: i tidsrummet kl. 15.00 – 18.00 ca. en fredag om måneden. 

Andre sociale arrangementer af mere sporadisk karakter: Der er ofte tale om en mindre del af skolens elever, der gennem deres arbejde i særlige udvalg får adgang til et socialt arrangement på skolen uden for skoletiden. Her aftales de konkrete rammer for arrangementet med ledelsen, der tager stilling til, om og i givet fald i hvilket omfang, eleverne har adgang til alkohol. 

Skolefester
Fester arrangeres ud fra retningslinjer, det aftales mellem ledelse, koordinatorer og festudvalg. Medbragte drikkevarer tolereres ikke og konfiskeres ved indgangen af vagter. Vagterne og/eller ledelsen kan desuden træffe beslutning om at hjemsende en elev, der udviser problematisk adfærd, herunder beruselse. Hjemsendelsen skal naturligvis tilgodese elevens sikkerhed og sker for elever under 18 år efter kontakt med hjemmet. 

Hvis en elev er fuld ved ankomsten til et arrangement, f.eks. en fest, forbeholder skolen sig ret til at nægte eleven adgang til festen.  

Ved arrangementer på skolen, hvor alkohol indgår, er der et antal lærere til stede, der sikrer, at arrangementet afvikles på en måde, så forældre kan være trygge ved de unges deltagelse. 

Studierejser og ekskursioner
Skolens holdning er, at studieture er en faglig tur. På studieture er det således kun tilladt – efter aftale mellem ledelse og de deltagende lærere – at nyde alkohol i begrænset omfang ved fx en afsluttende fælles middag eller i forbindelse med et socialt arrangement en aften, hvor lærerne deltager. Besøg på diskoteker og natklubber er ikke en del af skolens studieture.  

Alkoholspørgsmålet vurderes i øvrigt altid specifikt i forhold til det konkrete rejsemål.  

Ved overtrædelse af reglerne kan man blive sanktioneret jf. skolens studie- og ordensregler og man kan også risikere hjemsendelse for egen regning. 

Som udgangspunkt skal alle elever være tilbage på deres værelser senest kl. 23 med mulighed for at aftale en senere hjemkomst. 

På ekskursioner af en eller to dags varighed (fx hytteture) tolereres ikke indtagelse af alkohol. 

Sociale arrangementer udenfor skolen tilrettelagt af elever
I forbindelse med elevernes sociale liv udenfor skolen vil de unge i større eller mindre omfang møde alkohol og rusmidler som en del af den generelle ungdomskultur. Vi opfordrer til, at man som forældre til en ung løbende har en samtale om de udfordringer, som den unge møder i forskellige sammenhænge. Fra skolens side forsøger vi gennem dialog med de unge at medvirke til, at fokus flyttes bort fra alkoholindtagelse og over mod andre værdier i det sociale fællesskab. 

Skolen har i øvrigt ikke ansvar for elevernes sociale arrangementer uden for skolen og uden deltagelse af skolens personale. 

Hvem gælder alkohol- og rusmiddelpolitikken for?
Politikken er gældende for skolens elever. 

Nøglepersoner og tilbud om hjælp
Alle elever og lærere har et ansvar for at være opmærksomme på, om en elev er på vej ud i et vanemæssigt stort forbrug af alkohol og/eller rusmidler. Skolen vil aktivt støtte og hjælpe en elev, der søger hjælp på grund af alkohol og rusmidler. Elever skal trygt kunne henvende sig til deres lærer, studievejleder eller ledelsen.  

Sanktioner ved brud på alkohol- og rusmiddelpolitikken
Hvis en elev overtræder bestemmelserne i alkohol- og rusmiddelpolitikken, har skolens ledelse kompetence til at iværksætte sanktioner, f.eks. hjemsendelse, tildeling af advarsel og/eller bortvisning fra skolen. 

Ved overtrædelse af regler om alkohol og forbuddet mod rusmidler kan rektor iværksætte en eller flere af de sanktioner, der fremgår af skolens studie-og ordensregler.  

Formidling og oplysning
Det er ledelsens ansvar, at politikken synliggøres for elever, lærere og forældre. Dette kan ske ved f.eks. introduktion til skolen, i undervisningen, på skolens hjemmeside etc. 

Opfølgning og revision
Alkohol- og rusmiddelpolitikken tages op til revision, når elever eller ledelse ønsker det. 

Nyheder

Se sidste nyt fra Vordingborg Gymnasium & HF her