Værdier, ambitioner og indsatser

Skolens værdier

På Vordingborg Gymnasium & HF er det vores mål, at hver enkelt elev bliver så dygtig som overhovedet muligt uanset udgangspunkt og baggrund. Det arbejder vi på inden for rammen af vores værdisæt: Viden, Glæde, Horisont og Fællesskab (VGHF).

Viden

Vores arbejde med eleverne tager udgangspunkt i videnskabsfagene, og i at holdninger, analyser og nye ideer baseres på viden. Vi har ambitioner på elevernes vegne, og vi har dygtige lærere, som kan møde eleverne hvor de er og præsentere dem for ny viden. Eleverne skal lære at relatere deres viden til verden omkring dem, de skal være nysgerrige, og de skal lære at forholde sig kritisk og at fordybe sig for selv at tilegne ny viden.

Glæde

Det skal være sjovt og interessant at gå i skole og på arbejde. Vi har vi en uformel omgangsform, hvor tolerance, empati, respekt og gensidig anerkendelse er udgangspunktet.

Vi lægger vægt på faglige og sociale aktiviteter, der ud over et højt fagligt udbytte, også giver plads til smil og godt humør i hverdagen. På VGHF er der ikke langt fra tanke til handling og fra elev/medarbejder til ledelse, så elever og ansatte har gode muligheder for indflydelse på egen hverdag og for at få lov til at igangsætte initiativer på skolen.

Horisont

Eleverne skal have udsyn og forståelse for omverden. De skal kunne løfte blikket og se ud over egne interesser og synspunkter og kunne reflektere over eget forhold til andre mennesker, til naturen og til samfundet. Kort sagt skal skolen bidrage til elevernes almendannelse.

Derfor orienterer vi os mod vores omverden – lokalt, nationalt og internationalt – gennem samarbejde, partnerskabsaftaler og netværk, ligesom vi lægger vægt på vigtigheden af at sætte emner/begivenheder/aktiviteter ind i både historiske og nutidige sammenhænge.

Fællesskab

Udgangspunktet er et stærkt og forpligtende fællesskab, hvor der er plads til alle og blik for den, du kan blive. Alle skal have mulighed for at deltage i et miljø præget af engagement, nysgerrighed, åbenhed og ansvarlighed. Alle skal fra første dag føle sig velkommen på skolen, trygge i klassen og i undervisningen, fordi læring sker bedst i fællesskab.

Skolens ambitioner

Med udgangspunkt i skolens værdier har Vordingborg Gymnasium & HF følgende overordnede ambitioner

 • Vi arbejder på at løfte hver enkelt elev mest muligt fagligt og personligt, så de bliver så dygtige, de overhovedet kan blive.
 • Vi uddanner reflekterende og selvstændige unge, der kan tage ansvar og deltage aktivt i en globaliseret verden og i vores demokrati
 • Vi har en skolekultur præget af glæde og fællesskab, anerkendelse og plads til forskellighed, hvor alle har lyst til og mulighed for at deltage. Vi glæder os, når noget lykkes både for os selv og for andre.
 • Vi ønsker at hæve det generelle uddannelsesniveau i Vordingborg Kommune og omegn. Det gør vi ved at fremstå som det foretrukne uddannelsessted for unge i området og ved at øge søgningen til stx og hf.

Skolens strategiske indsatser

Med udgangspunkt i skolens værdier og overordnede ambitioner har bestyrelsen besluttet en række strategiske indsatser i denne bestyrelsesperiode.

Fagligt løft af hver enkelt elev

 • Fokus på studieteknik og skriveundervisning samt kvalificering af tiden sammen med eleverne i skriveprocessen (også i forbindelse med de større opgaver)
 • Prioritering af deltagelse i diverse talentprogrammer og konkurrencer
 • Øget motivation og lyst til læring for hf-eleverne
 • Anvendelse af data, evalueringer og undervisningsobservationer som værktøj til udvikling af undervisningen.
 • Der skal være relevante faglige tilbud til alle elever.

Horisont

 • Samarbejde med institutioner og erhvervsliv. Eksempelvis i form af partnerskaber med virksomheder og med videregående uddannelser som fx Zealand, Absalon og/eller universiteter, via besøg på institutioner (fx KU, CBS, DTU, ITU mv.) og virksomheder i form af faglige samarbejder og mulighed for internationale studerende.
 • Fokus på anvendelses- og praksisorienteret undervisning i visse sammenhænge.
 • Inddragelse af tidligere elever som rollemodeller for de nuværende elever
 • Indgåelse af partnerskaber med skoler i udlandet

Glæde og fællesskab

 • Vedligeholdelse og fortsat udvikling af skolens begivenheder og traditioner, herunder aktiviteter hvor alkohol ikke er i fokus.
 • Fokus på udvikling af kombinerede faglige og sociale aktiviteter, som fx studieretningsdage
 • Fastholde understøttelse af elevinitiativer og elevinddragelse via udvalg og råd

Hæve det generelle uddannelsesniveau i Vordingborg Kommune og omegn

 • Fokus på at integrere forskellige elevtyper, fx via etablering af 3-årigt HF
 • Fokus på fastholdelse (klasselærere, studievejledere og elevcoach)
 • Forbedre muligheden for transport til og fra skole i samarbejde med Vordingborg Kommune
 • Etablering af konkrete samarbejder med alle folkeskoler/grundskoler, herunder også 10. klasse og FGU. De konkrete samarbejder skal have en form, så det hænger sammen med undervisningen hos både os og dem.
 • Samarbejde med 10. klasse om fokus på gymnasiet (evt. en GYM-10-linje). Alternativt (på sigt) etablering af egen 10. klasse, hvis kommunen ønsker at udlægge 10. klasse til andre.
 • Bosætningsdagsordenen (arrangementer for gamle elever/venneforening)
 • Synlighed i lokalmiljøet: Kulturnat, Folkemøde Møn mv.

Nyheder

Se sidste nyt fra Vordingborg Gymnasium & HF her