Nøgleområder

Handleplan for Nøgleområder for
Vordingborg Gymnasium & HF 2013-2015

Udvikling af:

Elevernes og kursisternes studiekompetencer

 • Skrivekompetencer
  • Fokus på både det fagbaserede skriftlige arbejde og elevernes generelle kompetenceudvikling.
  • Fokus på sammenhængen i det skriftlige arbejde
   • Fokus på Ny Skriftlighed og nye evalueringsstrategier
   • Omlagt undervisning
 • Arbejdsformer og studievaner
  • Fokus på vejledning i studieteknik.
  • Forstærket fokus på hjemmeforberedelse.
  • Forsøg med omlægning af en del af det skriftlige arbejde til timer.
  • Etablering af skriveværksteder i forb.m. de større projekter
  • Screening af skrive- og læsekompetencer med efterfølgende opfølgning.
  • Innovative arbejdsformer
  • Udvikling af individualiserede arbejdsformer, der tilgodeser alle elever med særlige behov: Se "Lærerkompetencer" - "Faggruppesamarbejde" (indenfor råderummet 15%).

Elevmotivation

 • Fastholdelse af eleverne / kursisterne og højere gennemførelsesprocen
 • Elevindflydelse på undervisningen
  • arbejdsformer
  • planlægning af forløb
  • prioriteringer indenfor givne stofområder
  • evaluering af undervisningen (også skriftligt og anonymt)
 • Trygt undervisningsmiljø
 • Deltagelse i Ny Nordisk Skole . www.nynordiskskole.dk

Teamsamarbejde i HF

 • Tæt samarbejde mellem teamleder, studievejleder og tutorer om den enkelte klasse og den enkelte kursist.
 • Anvendelsesorienteret undervisning og praktik i samarbejde med UCSJ
 • Fokus på introduktionskurset
 • Rammer for fælles forberedelse
 • Fokus på koordinering af studieplanen.
 • Fokus på kursisternes trivsel på skolen og i undervisningen
 • Fokus på tutorordningen og opfølgning på samtalerne
 • Værkstedsundervisningen indgår i vejledningen af kursisterne i forb.m. studieteknik, studievaner, vejledning i hjemmeforberedelse og vejledning i større projekter
 • Fokus på fagpakkerne Kultur- og samfundsvidenskab (KS) og Naturvidenskabeligt grundforløb (NF)

Teamsamarbejde i STX

 • Rammer for fælles forberedelse
 • Toning af studieretninger, således at fællesfagene orienterer sig i retning af studieretningsfagene.
 • Styrkelse af sammenhængen mellem studieretningsfagene.
 • Almen studieforberedelse (AT) i både 1., 2. og 3.g
 • Fokus på koordinering af studieplanen
 • Tæt samarbejde mellem teamleder og studievejleder om den enkelte klasse og den enkelte elev

Lærerkompetencer

 • Faggruppesamarbejde
  • De faglige mindstekrav kan opfyldes indenfor 85% af det enkelte fags uddannelsestid. De resterende 15% giver læreren et råderum til fordybelse i særlige faglige områder efter lærerens valg og klassens behov, herunder opfyldelse af forskellige elevgruppers særlige behov.
 • Rammer for vidensdeling
  • Naturlige fora for vidensdeling er faggruppesamarbejdet og teamsamarbejdet.
 • Lærerrollen fra underviser til vejleder
  • Kvalificering af vejlederrollen
 • Målrettet og prioriteret kompetenceudvikling
  • Nye faglige elementer i læreplanerne og faglig opdatering
  • Fagenes rolle og muligheder i fagligt samspil
  • Nye arbejdsformer og –metoder, herunder IT
  • Udvikling af det skriftlige arbejde.
  • Styrkelse af lærerkvalifikationer til at udvikle elevernes motivation, studieparathed og generelle kompetencer
   • Udviklingsprojekter:
    • Rammeforsøg der øger mulighed for flexibilitet
    • Anvendelsesorienteret undervisning i HF
    • Projekt Klasserumskultur
    • Projekt Fællesskab
    • Pædagogisk udvikling af IT
  • Evaluering og kvalitetsudvikling
  • Efteruddannelse forudsætter en plan for vidensdeling

Rekruttering

 • Initiativer til at øge gymnasie- og HF-frekvensen
 • At tiltrække flere drenge
 • At lette overgangen til gymnasiet og HF for elever med uddannelsesfremmed baggrund

Talentudvikling

 • Akademiet for Talentfulde Unge
 • Projekt Forskerspire

Internationalisering

 • Udveksling med udenlandske skoler
 • Virtuelt samarbejde med udenlandske skoler

Undervisningsteknologi

 • Fokus på anvendelse af IT i undervisningen.
 • Fokus på digitale opgavetyper

Vedtaget i samarbejdsudvalget januar 2013